Monday, November 5, 2012

SOME OF THE THINGS I LIKE

I like PIE

I like SKULDUGGERY PLEASANT BOOKS

I like my best friends BELLA and ARIANA 

I like FROZEN CUSTERD

I like MY LIFE

I like PUMPKINS

I like DINOSAURS

I like CANDY

I like SCOOBY DOO

I like DOCTOR WHO

I like  DECAPITATION

I like DEREK LANDY

I like IRELAND

I like BACON

I like EATING PEOPLE ( not really )

I like  CATS

I like BABY HEAD NECKLACES

and most of all i like YOU


(  just kidding )